เรื่อง อบรมเครื่องปั้นดินเผาสร้างอาชีพให้ชุมชน

ข้าพเจ้า นางสาวชไมพร  อยู่กลัด ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

การอบรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด  ตั้งแต่วันที่ 27-30 กันยายน 2564 ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)  ทางอาจารย์และทีมงานบ้านกรวดจึงต้องแบ่งกลุ่มในการเข้าอบรมออกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ  20 คน เพื่อลดการรวมตัวกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยทางทีมงานบ้านกรวดได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านก่อนเข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นการป้องกันอีกครั้งหนึ่ง

                         

เนื่องจากครั้งที่แล้วเราได้มีการจัดอบรมเครื่องเคลือบดินเผาไปแล้ว แต่เป็นการปั้นเครื่องปั้นผินเผาในรูปแบบต่างๆ เช่น การขึ้นรูปแบบขด แบบแผ่น เป็นต้น ในครั้งนี้เราจึงจัดอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชนในเรื่องของการเคลือบดิบเครื่องปั้นดินเผา และการเผา โดยมีนักศึกษา และอาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และสาธิตวิธีการทำเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้าน อาจารย์และทีมงานบ้านกรวดหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านสามารถนำมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนมากขึ้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบ

                            

บรรยากาศการอบรมเครื่องเคลือบดินเผา

                                                                                

                          

วิดีโอประจำเดือนกันยายน

 

อื่นๆ

เมนู