ข้าพเจ้านายภูมิไทย ชนะชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 มีการแผร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นอย่างมาก ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปได้อย่างยากลำบาก แต่ก็ได้มีการจัดการอบรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด  ตั้งแต่วันที่ 27-30 กันยายน 2564 ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)  ทางอาจารย์และทีมงานบ้านกรวดจึงต้องแบ่งกลุ่มในการเข้าอบรมออกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ  20 คน เพื่อลดการรวมตัวกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยทางทีมงานบ้านกรวดได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านก่อนเข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นการป้องกันอีกครั้งหนึ่ง

วีดีโอประจำเดือนกันยายน

อื่นๆ

เมนู