แบบรายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวปิ่นสุดา พลพฤกษ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 เดือนตุลาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)

ด้านนำเข้าข้อมูล

 1. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
 2. ประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่ ครั้งที่ ๒ ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทุกตำบลในอำเภอ
 3. รายงานข้อมูลเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
 4. ตำบลเป้าหมาย ตามโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ของทุกตำบลในอำเภอ
 5. ฐานข้อมูลผู้นำชุมชน กพสม. ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง  ผู้นำทุกตำบลในอำเภอ
 6. นำเข้าข้อมูลการใช้งบประมาณโครงการสัมมาชีพชุมชน ในระบบ BPM
 7. นำเข้าข้อมูล จปฐ.
 8. นำเข้าข้อมูล กชช 2 ค.

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

 1. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “มหกรรมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564

 1. ลงพื้นที่ตามโครงการจัดเก็บและใช้ประโยขน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลตามความจำเป็นพื้นฐาน

 1. จัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งช่องทาง Online/Offline และรายงานประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

เมนู