ข้าพเจ้านาย ปรัชญา คุ้มกลาง

ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา

 

ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมในหมู่คน

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid – 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้

ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมงาน จึงได้จัดเตรียมดินที่เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ โดยการนำดินมาบดให้ละเอียด จากนั้นนำดินไปร่อน และนำดินที่ผ่านการร่อนไปหมักเพื่อจะนำมาผสมกับดินสำเร็จรูป แล้วนำไปเข้าเครื่องอัดให้เป็นแท่ง เพื่อนำไปใช้งานในการครั้งต่อไป เป็นการอนุรักษ์เครื่องเคลือบดินเผาโบราณอำเภอบ้านกรวดไว้ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพ และ เศรษฐกิจ ของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด นำสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด สืบต่อไป เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมของโบราณ ของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น ชิ้นงานแต่ละชิ้นเราทำขึ้นเพื่อเอาไปโชร์ในงานต่างๆและเอาไปเป็นตัวอย่างเพื่อไปพัฒนาต่อในด้านต่างๆ หรือเอาไปต่อยอดได้

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดกลุ่มอาชีพจะได้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

 

 

ตัวอย่างการทำดิน

 

อื่นๆ

เมนู