นางสาวศุภรัตน์  พิมซันน์

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2564 ลวดลายบนเครื่องเคลือบ สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน

ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ พิมซันน์ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ชุมชนตำบลบ้านกรวดนั้นมีเครื่องเคลือบดินเผาโบราณเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นอยู่ของชาวบ้านในสมัยโบราณได้ดีว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากพอสมควร  ซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของลวดลายบนเครื่องเคลือบดินเผาโบราณ  จัดว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนกับที่ไหนมาก่อน  เครื่องเคลือบของที่นี่ลวดลายสวยงามแตกต่างจากที่อื่นๆ มาก

ชาวบ้านในชุมชนก็ยังให้ความสำคัญกับเครื่องเคลือบโบราณอยู่ไม่น้อย  แถมยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านลงบนเครื่องเคลือบ  ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกับเครื่องเคลือบทั่วไป   ปัจจุบันยังมีชาวบ้านบางส่วนได้รวมกลุ่มทำเครื่องเคลือบดินเผาโบราณเป็นอาชีพเสริมหลังจากเสร็จจากการทำนา ทำไร่  และทำรายได้จากการขายเครื่องเคลือบดินเผาโบราณ

ทางมหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิคส์ และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ต่างๆ รวมถึงเทคนิคสมัยใหม่  เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น  และมีความแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยในการทำการตลาด จัดนิทรรศการเครื่องเคลือบดินเผาโบราณ  ให้กับผู้ที่มีความสนใจหรือชื่นชอบได้เลือกชมผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโบราณของชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านกรวด

อื่นๆ

เมนู