ข้าพเจ้านาย ศุภวิชญ์  กลั่นบุญ

 ประเภท : นักศึกษา  ตำบลบ้านกรวด

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้ดำเนินการจัดเตรียมวัตถุดิบในการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการเตรียมดินและวัตถุดิบในการอัดและบดดินเพื่อทำการอัดดินบ้านกรวดเพื่อเตรียมในการอบรมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและได้ทำการออกแบบรูปทรงและลวดลายของกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา ตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวด ได้กำหนดความสูง ความกว้าง และความยาวของกล่อง และออกแบบลวดลายของบรรจุภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด เช่นหลายหวี ลายเส้น ลายโค้งเป็นต้น เพื่อทำการนำมาออกแบบลวดลายรูปทรงของกล่องผลิตภัณฑ์

เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงมีการจัดแบ่งกลุ่มกับทางทีมงานเพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มกันมากเกินไป และสะดวกต่อการเก็บข้อมูล และลดปัญหาไม่ให้ต้องเสี่ยงต่อโรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู