ข้าพเจ้านาย สมมารถ ตุ้มทอง

ประเภท นักศึกษา

ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับมอบหมายให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมในหมู่คน

ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้รับมอบหมายให้ทำโปรดักและกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อใส่ของที่ระลึกของหมู่บ้านนั้นๆที่จะจัดทำขึ้น ข้าพเจ้าและทีมงานจึงลงพื้นที่เพื่อที่จะสอนชาวบ้านและนักศึกษาจบใหม่ในอำเภอบ้านกรวด ให้ทำการออกแบบโปรดักให้สอดค้องกับบรรจุภัณฑ์ของอำเภอบ้านกรวดที่ได้ทำไว้ และออกแบบรูปแบบกล่องใส่บรรจุภัณฑ์ให้สอดค้องให้เข้ากับผลิตภัณฑ์

รูปแบบที่ได้ทำและบรรยากาศในการทำงาน

 

 

 

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดกลุ่มอาชีพจะได้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู