โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจำเดือน ธันวาคม)

                     โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ดิฉันนางสาวบัณฑิตา อดุลรัมย์  ประเภท กพร. รหัส ID04 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สนับสนุนอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการพัฒนาวิถีชีวิตสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี2565สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง ดำเนินการอบรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 1.1 อบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการพัฒนาวิถีชีวิตสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง (แบบออนไลน์) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meeting ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสมหมาย เกียนกระโทก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฯ กลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้นำชุมชน ที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ของอำเภอคูเมือง และอำเภอแคนดง รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
นางกุหลาบ งามเลิศ พัฒนาการอำเภอคูเมือง ได้เข้ารับฟังพร้อมพบปะพูดคุยชี้แจงการอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการพัฒนาวิถีชีวิตสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกำลังใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้นักวิชาการพัฒนาชุมชนของกลุ่มส่งเสริมฯ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่เข้ามาตรวจเยี่ยมจุดอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู