ข้าพเจ้า นายปัญญา เคนคำภา ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 

ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

      หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

 

สินค้าชุมชน

                                    หมายถึง การผลิตสินค้าที่ดำเนินการโดยชาวบ้านในชุมชนที่ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการรวมตัวกัน

                     ของคนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าโดยนำทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า

                      ของอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองดังนั้น

                                    สินค้าชุมชนจึงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ และเพื่อพัฒนา

                     คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความเท่าเทียม ซึ่งจะนำไปสู่การเป็น

                     ฐานรากทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

อื่นๆ

เมนู