แบบรายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวปิ่นสุดา พลพฤกษ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 เดือนธันวาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)

ด้านนำเข้าข้อมูล

ด้านนำเข้าข้อมูล

1.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2.ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

3.ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ไปจนถึงจัดการข้อมูลผู้ประกอบการรายเดิมที่เลิกกิจการ

4.ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

5.ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

6.จัดอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อน OTOP ระดับอำเภอให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2565

7.ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งช่องทาง Online/Offline และรายงานประชาสัมพันธ์

 

1.ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2.ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2.จัดอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อน OTOP ระดับอำเภอให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2565

 

 

 

อื่นๆ

เมนู