ข้าพเจ้านาย ศุภวิชญ์  กลั่นบุญ

 ประเภท : นักศึกษา  ตำบลบ้านกรวด

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้ทำการจัดเตรียมวัตถุดิบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อนำผลงานมาติดตั้งที่หน้าที่ว่าการอำเภอ ซึ่งอยู่ในโครงการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาประดับเมือง ติดตั้งประดับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาอำเภอบ้านกรวด และมีการออกแบบรูปทรงและลวดลายและขนาดของเครื่องเคลือบบ้านกรวดให้มีความใกล้เคียงและขยายขนาดให้มีความใหญ่เพื่อการติดตั้งและการจัดวางให้ดูโดดเด่น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ซึ่งมีกำหนดการ 13-16 ธันวาคม 2564

 

และจะมีการจัดโครงการมัคคุเทศก์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านเครื่องเคลือบดินเผาแหล่งเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2564

 

 

 

อื่นๆ

เมนู