แบบรายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวณัฏยา ชัยนา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 เดือนสิงหาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)

ด้านนำเข้าข้อมูล

1.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2.ประเมินศักยภาพในระบบ cdd healthy fund โดยจัดเก็บรวบบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้

2.1) ข้อมูลประเมินผลการดำเนินงาน กองทุนชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

2.2) ข้อมูลประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

  • ลงพื้นที่กิจกรรมเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช/ปลูกต้นไม้การจัดการระบบน้ำในแปลงการทำอาหารปลา/เลี้ยงปลา ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  • กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน จำนวน 14 หมู่บ้าน
  • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี

อื่นๆ

เมนู