ข้าพเจ้านาย ศุภวิชญ์  กลั่นบุญ

 ประเภท : นักศึกษา  ตำบลบ้านกรวด

เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงมีการจัดแบ่งกลุ่มกับทางทีมงานเพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มกันมากเกินไป และสะดวกต่อการเก็บข้อมูล และลดปัญหาไม่ให้ต้องเสี่ยงต่อโรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย

 

โดยการสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อาชีพเกษตรกรจึงถือเป็นรายได้หลัก และเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องชาวเกษตรกรเป็นอย่างมาก เกษตรกรถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างผลผลิตให้กับคนไทยและอีกหลายๆด้านทำให้มีอาหารดี ๆ ได้ทานเพื่อดำรงชีวิตอยู่ตลอด จริง ๆ แล้วอาชีพเกษตรกรสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ โดยมีประเภทของเกษตรกรดังนี้ ด้านการปลูกพืชผล ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านเกษตรแบบผสมผสาน และในการสำรวจครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เจาะประเด็นไปที่การทำเกษตรกรด้านการปลูกพืชนาพูดง่าย ๆ ก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกนาข้าวเป็นหลัก จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าว เป็นต้น และได้นำผลผลิตที่ได้มาบริโภคและนำไปขายเพื่อเป็นรายได้ในการดูแลครอบครัว

             

     

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติงานด้วยความระวัง เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นจึงส่งผลให้การสำรวจข้อมูลหรือการลงพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากต้องเฝ้าระวังโควิด และต้องรักษาระยะห่างจากการลงพื้นที่ และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  และได้มีการพัฒนาระบบ การเก็บข้อมูลผ่าน APP ของ U2T เพื่อที่จะได้ลงเก็บข้อมูลและเพิ่มข้อมูลให้ครอบคลุมเพื่อที่จะเก็บรวบรวมและนำมาวางแผนและวิเคราะห์กันต่อไปในระบบของ APP  U2T

อื่นๆ

เมนู