แบบรายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวปิ่นสุดา พลพฤกษ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนกันยายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)

ด้านนำเข้าข้อมูล

1.ด้านนำเข้าข้อมูล

2.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

3.นำเข้าข้อมูลประเมินศักยภาพในระบบ cdd healthy fund

4.นำเข้าข้อมูลการใช้งบประมาณโครงการสัมมาชีพชุทชน ในระบบ BPM

5.จัดพิมพ์ข้อมูลแผนพัฒนาชุมชนตำบลบึงเจริญและตำบลหนองไม้งาม

6.จัดทำข้อมูลสัมมาชีพชุมชน ตำบลบึงเจริญและตำบลบ้านกรวด

7.จัดทำข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

8.จัดพิมพ์ข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี

9.จัดทำข้อมูลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

10นำเข้าข้อมูล จปฐ.

ด้านสนับสนุน

ภาพกิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้าง
และพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรมกองทุนเกื้อหนุน

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

อื่นๆ

เมนู