ข้าพเจ้านาย ศุภวิชญ์  กลั่นบุญ

 ประเภท : นักศึกษา  ตำบลบ้านกรวด

เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงทำให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงมีการจัดแบ่งกลุ่มกับทางทีมงานเพื่อไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มกันมากเกินไป และสะดวกต่อการเก็บข้อมูล และลดปัญหาไม่ให้ต้องเสี่ยงต่อโรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย

ข้าพเจ้านักศึกษาผู้ได้รับมอบหมายให้ผลิตชุดกระถางต้นแคคตัส ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าจึงได้ทำการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการบีบกด และแป้นหมุน เพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างสำหรับชาวบ้านเพื่อนำไปต่อยอดในการส้รางรายได้หรือการส้รางอาชีพเสริมได้ ขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์กระถางแคคตัสนั้น มีการเตรียมดินให้เป็นก้อนกลมๆและทำการบีบกดตามรูปทรงที่ต้องการให้มีรูปทรงที่เหมาะสมในการปลูกต้นแคคตัส  และทำการตกแต่งลวดลายของผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนจากนั้นทำการเจาะรูระบายน้ำและติดขาโดยมีน้ำดินเป็นเหมือนกาวไว้เชื่อมต่อกัน จากนั้นรอให้แห้งเพื่อจะทำการเผาในขั้นต่อไป

 

       

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติงานด้วยความระวัง เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นจึงส่งผลให้การสำรวจข้อมูลหรือการลงพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากต้องเฝ้าระวังโควิด และต้องรักษาระยะห่างจากการลงพื้นที่ และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  และได้มีการพัฒนาระบบ การเก็บข้อมูลผ่าน APP ของ U2T เพื่อที่จะได้ลงเก็บข้อมูลและเพิ่มข้อมูลให้ครอบคลุมเพื่อที่จะเก็บรวบรวมและนำมาวางแผนและวิเคราะห์กันต่อไปในระบบของ APP  U2T

อื่นๆ

เมนู