ชื่อบทความ  ภูมิปัญญาการทอเสื่อกก

หมู่ 15 ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวชไมพร  อยู่กลัด

            บ้านตาอี ตั้งอยู่ที่ หมู่  15 ของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบริบทรอบๆหมู่บ้านมีความสะอาด สดชื่น ร่มรื่น ผู้คนมีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส การดำเนินชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นไปอย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลัก คือเกษตรกร ทำสวน เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตการทอเสื่อกก ซึ่งเป็นการเป็นอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านหลังจากว่างจากการเก็บเกี่ยว

            กลุ่มการทอเสื่อกกเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านทอเสื่อกกไว้ใช้เอง และทำไว้สำหรับใช้ในงานบุญต่างๆ ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีอาชีพทอเสื่อกกเพื่อแสวงหาความรู้และวิธีการทอเสื่อกกลวดลายใหม่ๆ ตามสมัยนิยมโดยมีวิทยากรภายนอกมาเป็นผู้ฝึกสอน การบริหารจัดการในปัจจุบันของกลุ่มคือการจัดหาทุนและปัจจัยในการผลิตให้แก่สมาชิก นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกจำหน่าย

                      

          วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1.ต้นกก
2.สีย้อมกก
3.เส้นเอ็น
4.ฟืม

                     

         ขั้นตอนการทอเสื่อกก

1. กางโฮงที่ทำสำเร็จรูปแล้วมากาง
2. นำเชือกไนล่อน/เส้นเอ็นสำหรับทอเสื่อมาโยงใส่ฟืมให้ตึงจนเสร็จ
3. ฟืมที่ใช้ต้องมีขนาดเท่ากับเส้นกก
4. นำเส้นกกที่ย้อมสีตากจนแห้ง พรมน้ำใส่เส้นกกที่จะทอให้พอนิ่ม มาทอจะได้เสื่อเนื้อแน่น
5. พอทอเสร็จก็ตัดแล้วหลังจากนั้นก็นำไปตากแดดให้แห้งสนิท
6. หลังจากนั้นก็นำมาเก็บในที่ร่ม

                     

                         

ดังนั้นการทอเสื่อกกจึงเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ไม่มีงานทำ และชาวบ้านที่ว่างจากการทำการเกษตรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการพบปะพูดเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

 

วิดีโอปฎิบัติงานตำบลบ้านกรวด

อื่นๆ

เมนู