เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

ข้าพเจ้า นางสาวชไมพร  อยู่กลัดป ระเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) คือการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้ายและสะดวกกับระบบขนส่ง รวมถึงเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อผู้ผลิต ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์การออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

ในวันที่ 26-29 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด ให้กับผู้ที่สนใจของแต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านกรวด หมู่ละ2-3 ท่าน เพื่อเป็นตัวอย่างของแต่ละหมู่ ในการจัดอบรมได้มีการแบ่งกลุ่ม เพื่อรวบรวมกระบวนการความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ ภาพโลโก้ สโลแกนของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการกำหนดสีของภาพ ซึ่งสิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจคือ วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเพื่อผลิต บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั้งเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู