ข้าพเจ้า นางสาว กฤติกา บุญคล้อย
ประเภท: บัณฑิตจบใหม่
หลักสูตร: ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1
มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน
15หมู่บ้านในตำบลบ้านกรวด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้น
ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา
ทำไร่ และมีรายได้เสริมในการ ปลูกผัก เลี้ยง ไก่ เลี้ยงโค ทอเสื่อกก เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีวัดบ้านกรวดหรือที่ชาวเรียกกันว่าวัดหลวงปู่ ผาด ที่เป็นแหล่งศูนย์ร่วมจิตใจ ที่ชาวบ้านศรัทธ์
สักการะบูชา ซึ่งตอนนี้วัดนบ้านกรวดได้สร้าง พระมหาเจดีย์บูรพาจารย์
ออกแบบศิลปะสถาปัตยกรรมแบบขอมประยุกต์
เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามดำริของพระครูวิบูลย์ปัญญาวัฒน์
(หลวงปู่ ผาด ฐิติปัญโญ) เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และประดิษฐานบูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกรวด ไว้ให้ชาวบ้านได้สักการะบูชาต่อไปผลจาการสารวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า
ชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี
ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง กำรล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์
การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน
อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป
สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.ได้เรียนรู้กำรทำงานกันเป็นทีม
2.ได้เรียนรู้การลงพื้นที่ในตำบล
3.ได้เรียนรู้การทำงานกับทำงานมหาวิทยาลัย
4.ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน

หลวงปู่ผาด ฐิติปัญูโญ

อื่นๆ

เมนู