ข้าพเจ้า นางสาวปิ่นสุดา พลพฤกษ์ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (ID04) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด โดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ดิฉันได้เดินทางไปรายงานตัวทำงานวันแรก ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด โดยได้เลือกให้สังกัดหน่วยงาน “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด” วันแรกได้พบปะพัฒนาการอำเภอบ้านกรวดและพี่ๆพัฒนากรอำเภอบ้านกรวด หลังจากนั้นได้เข้ารับฟังเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตัวในสถานที่ราชการและมีการอธิบายลักษณะขอบเขตของงานเบื้องต้นให้ฟังคร่าวๆ สุดท้ายได้ไปแนะนำตัวเองกับหน่วยงานต่างๆในที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด วันที่ 4กุมภาพันธ์เป็นต้นมา พี่ๆพัฒนากรได้สอนงานโดยสอนให้ลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขทะเบียนส่ง ติดตามเอกสารในระบบของหน่วยงาน ช่วยเหลืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

และได้ทำการกรอกข้อมูล สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อื่นๆ

เมนู