โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data)

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดิฉันได้นำเข้าข้อมูลผลการประเมินความสุข มวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ( GVH ) ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  และรายงานการเงินและงบประมาณ ( BPM ) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมย่อยการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยังได้รายงานภาวะหนี้สินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  และการนำเข้าข้อมูลแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นไปตามแผนการปฎิบัติงาน

ส่วนการลงพื้นที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ในการอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

และลงพื้นที่อบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 

อื่นๆ

เมนู