ข้าพเจ้า นางสาวปิ่นสุดา พลพฤกษ์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร ID04ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที่ 10 ตำบลบึงเจริญ

อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด ได้เสนอหมู่บ้านสายตรีพัฒนา 3 (บ้านผึ้งร้อยรัง) เข้าประกวดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีคณะอนุกรรมการร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการคัดเลือกชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

บ้านสายตรีพัฒนา 3 หมู่ที่ 10 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ก่อตั้งเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2521 มีครัวเรือนทั้งหมด 74 ครัวเรือน จำนวนประชากร 263 คน เป็นชาย 136 คน เป็นหญิง 123 คน พื้นที่ทั้งหมด 800 ไร่ มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด และ สปก.การปกครองครั้งแรกแบ่งออกเป็นเขตการปกครอง ต่อมาจึงตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อบ้านสายตรีพัฒนา 3 หรือปัจจุบันนิยมเรียกบ้านผึ้งร้อยรัง เนื่องจากมีผึ้งมาทำรังบนต้นไทรในหมู่บ้านปัจจุบันชาวบ้านนอกจากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วยังมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มผึ้งร้อยรัง ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มสวนยาง บ้านสายตรีพัฒนา 3 เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามนโยบายโครงการไทยนิยมยั่งยืนและเป็นหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการนำของนายมังกร จีนเกา ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

บ้านสายตรีพัฒนา 3 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นหลัก โดยมีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง โดยมีการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยคอก แทนการใช้ปุ๋ยเคมี

มีการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ การลดรายจ่าย ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อการพัฒนาตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

– กิจกรรมเพิ่มรายได้ : การหารายได้เสริม การรวมกลุ่มสัมมาชีพ สร้างอาชีพได้แก่ ทอพรมเช็ดเท้า ทำสบู่ ขี้ผึ้งสีปาก และทำไม้กวาด เป็นต้น

– กิจกรรมลดรายจ่าย : ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอบายมุข

และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ทำให้เกิดภมูิปัญญาท้องถิ่น และได้ให้รุ่นลูกหลานได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ในท้องถิ่น ได้แก่ จะแกน้อยลอยหิมะ และเมี่ยงน้ำผึ้ง เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู