ข้าพเจ้า นายภูมิไทย ชนะชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในเดือนมิถุนายน ทางโครงการ U2T มอบหมายภารกิจพิเศษจัดกิจกรรม Covid-19 Week ในพื้นตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมคือ เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ส่วนรวมที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ร่วมกัน และการรณรงค์ให้คนในชุมชนตำบลบ้านกรวดได้ทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

กิจกรรมที่ทางทีมงานตำบลบ้านกรวดจัดก็คือ การจัดหาอุปกรณ์ แมส เจลล้างมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งทางทีมงานได้เลือกจัดกิจกรรม ที่โรงเรียนบ้านโคกยางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมของเด็กนักเรียน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ครูในโรงเรียนร่วมใจกันลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน หลังจากนั้นทางทีมงานก็ได้แยกย้ายกันทำความสะอาดในจุดต่างๆ ภายในโรงเรียนบ้านโคกยาง

รูปภาพการทำกิจกรรม

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน 2564

 

 

อื่นๆ

เมนู