ข้าพเจ้านาย ปรัชญา คุ้มกลาง

 ประเภท นักศึกษา

  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตังแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลทีได้มาใช้ในการ พัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

   อําเภอบ้านกรวดนั้นมีสถานทีแหล่งเตาเผามากมายหลายทีรวมทังมีพิพิธภัณฑ์ อําเภอบ้านกรวด ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ตําบลปราสาท สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรมอําเภอบ้านกรวด เก็บรวบรวมเครื่องเคลือบโบราณอายุมากกว่า หนึ่งพันปีที่ขุดพบในเขตอําเภอบ้านกรวด และจัดแสดงให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชม และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ของอําเภอบ้านกรวด บ้านกรวดยังมีงานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด จัดขึ้นในต้นเดือนเมษายน ของทุกปี ทีสนามหน้าอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในงานมีนิทรรศการเครือง เคลือบโบราณ การประกวดเครืองเคลือบจําลอง การแสดงวัฒนธรรม ท้องถินไทย กัมพชูา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “เครืองเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด” เพื่อสืบสานตํานานวิถีอีสาน อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันลำค่าของท้องถิน และส่งเสริมการท่องเทียวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ทีอดีตเคยรุ่งเรืองเป็นเมืองอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางผลิตเครืองเคลือบ เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์คาดมีเงินสะพัดหลายล้านบาท

     

 

   ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตําบลบ้านกรวดเพื่อสอบถามชาวบ้าน ถามถึงความเป็นมาของชาวบา้นในพื่นที่ตําบลบ้านกรวด และถามความเป็นอยู่อาศัย วัฒนธรรม ประเพณีในตําบลบ้านกรวด ซึ่งจากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสํารวจพื่นที่จึงพบว่า อําเภอบ้านกรวด ตําบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื่นที่ที่มีแหล่งเตาเผาที่เยอะที่สุด เช่น แหล่งหินตัด เตานายเจียน เตาสวาย เป็นต้  น และเนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้เป็น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ จึงอยากจะแนะนำเทคนิค การขึ้นรูปและพัฒ นาผลิตภัณฑ์เครืองเคลือบดินเผาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตําบลบ้านกรวด อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์สู่ผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัยเพื่อสร้าง รากแก้วให้แก่ประเทศนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

   จากการสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล มาวิเคราะห์ครั้งนี้ เพื่อเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ของตําบลบ้านกรวด อําเภอบ้านกรวด และชาวบ้านได้รับผลประโยชน์และนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เสริมและประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคตเพราะเครื่องงเคลือบ บ้านกรวดเป็นวัฒนธรรมดังเดิมของอําเภอบ้านกรวดอยู่แล้ว

อื่นๆ

เมนู