ข้าพเจ้านาย ศุภวิชญ์  กลั่นบุญ

 ประเภท : นักศึกษา  ตำบลบ้านกรวด

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป  ณ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

              อำเภอบ้านกรวดนั้นมีสถานที่แหล่งเตาเผามากมายหลายที่รวมทั้งมีพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด  ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ตำบลปราสาท สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวด เก็บรวบรวมเครื่องเคลือบโบราณอายุมากกว่าหนึ่งพันปีที่ขุดพบในเขตอำเภอบ้านกรวด และจัดแสดงให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชม และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของอำเภอบ้านกรวด พิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด มีจุดมุ่งหมายเพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผาพันปีของอำเภอบ้านกรวดสืบต่อไป หลังจากได้เข้าศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้เห็นงานเครื่องเคลือบของบ้านกรวดมากมาย และมีมัคคุเทศก์น้อยแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาในอำเภอบ้านกรวดและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเครื่องเคลือบแต่ละแบบอย่าง ว่ามีอายุกี่พันปี มีลวดลายแตกต่างกันอย่างไร และเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมชาวบ้านในเดือนต่อไป และในอดีตอำเภอบ้านกรวดเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบโบราณที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรขอม รวมทั้งงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลบ้านกรวดเพื่อสอบถามชาวบ้าน ถามถึงความเป็นมาของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านกรวด และถามความเป็นอยู่อาศัย วัฒนธรรม ประเพณีในตำบลบ้านกรวด ซึ่งจากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่จึงพบว่าอำเภอบ้านกรวด ตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งเตาเผาที่เยอะที่สุด เช่น แหล่งหินตัด เตานายเจียน เตาสวาย เป็นต้น และเนื่องจากที่ข้าพเจ้าได้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ ซึ่งมีองค์ความรู้ในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา และสามารถสนับสนุน ช่วยเหลือในการอบรมหลักสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สู่ผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัย เพื่อสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

จากการสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้ เพื่อเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด และ ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์และนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เสริมและประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคตเพราะเครื่องเคลือบบ้านกรวดเป็นวัฒนธรรมดั่งเดิมของอำเภอบ้านกรวดอยู่แล้ว

 

 

 

อื่นๆ

เมนู