ข้าพเจ้า นางสาวรัชนีกร ถิ่นนคร ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่และประชาชน เมื่อวันที่ 15-17 เดือน กุมภาพันธ์2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่12 บ้านหนองตะเคียน ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

      ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่ 12 บ้านหนองตะเคียน ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์เพื่อสำรวจพื้นพี่และเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน จึงได้เข้าไปขออนุญาติสำรวจชุมชนในพื้นที่ของชุมชนโดยการเข้าไปสำรวจบ่อเก็บน้ำประปาของหมู่บ้านจากการสำรวจน้ำประปาเป็นแหล่งน้ำสำคัญของคนในหมู่บ้านจากการลงสำรวจข้อมูลมาพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เพียงแต่ใช้น้ำบาดาลยังมีชาวบ้านกลุ่มมาก ที่ใช้น้ำ ประปา เป็นหลักใช้ในการทำกิจวัตรประจำวันใช้ในการรดแปลงผักเป็นต้น

ภาพประปาบ้านหนองตะเะคียน

         

ภาพสำรวจในหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู