ID04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ หลงสอน   ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากเเก้วให้ประเทศ

ในการลงพื้นที่ของตำบลบ้านกรวด มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน จึงได้แบ่งทีมในการลงพื้นที่เป็น 2 ทีม ซึ่งข้าพเจ้าอยู่ทีมที่ 2 หมู่บ้านแรกที่ข้าพเจ้าและทีมงานลงสำรวจคือหมู่ที่ 12 บ้านหนองตะเคียน มีจำนวน 222 ครัวเรือน ข้าพเจ้าได้เริ่มลงสำรวจโดยใช้แบบฟอร์ม 01 (แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน)โดยเริ่มจากสอบถามผู้ใหญ่บ้านก่อน หลังจากนั้นก็ได้ลงสำรวจชาวบ้านแต่ละครัวเรือน โดยส่วนมากในหมู่บ้านหนองตะเคียน จะประกอบอาชีพหลักคือ ทำนา ทำไร่ (มันสำปะหลัง) ทำสวน (ยางพารา) เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และจำหน่าย รายได้ในครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากอาชีพหลักและรวมถึงอาชีพรับจ้างทั่วไปด้วย หลังจากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจหมู่บ้านหนองตะเคียน ก็ได้พบปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ได้แก่ ถนน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทัน และถ้ามีฝนตกหนัก อาจจะทำให้น้ำไหลเข้าสู่ตัวบ้านได้ ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา และมีการวางท่อระบายน้ำ ซึ่งจะได้ทำให้น้ำไม่ขังในเขตพื้นที่หน้าบ้านของตนเอง และทำให้ถนนไม่พัง

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่

ลงพื้นที่สำรวจ แบบสอบถาม 01

หลังจากเก็บแบบสอบถาม 01 เสร็จแล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานก็ได้ไปเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 06 (แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่)  แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน และ แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน

แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน

จากการลงพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านหนองตะเคียน พบว่าบ้านหนองตะเคียนมีสถานที่สำคัญ 2 แหล่ง คือ วัด และโรงเรียน ซึ่งจากการที่ไปสอบถามหลวงพ่อมานั้น หลวงพ่อแจ้งว่าปกติคนจะมาทำบุญเยอะ แต่พอมีโควิด 19 มา คนจะน้อยลงจากเดิมมาก จะมีมาก็ตอนที่วัดมีงาน เช่น งานศพ หรือพิธีกรรมต่างๆ เท่านั้น จากการสอบถามหลวงพ่อในเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่นั้น หลวงพ่อบอกว่าทางวัดก็ได้มีแนวทางในการป้องกัน เช่น ทุกคนที่จะมาทำบุญ หรือมาร่วมงานภายในวัดจะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ภายในวัดจะมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ และจะให้นั่งเว้นระยะห่างกันด้วย ซึ่งทำให้เห็นว่าทางวัดหนองตะเคียนก็ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ภายในวัดได้เป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่

 

 

 

อื่นๆ

เมนู