ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ณ หมู่12 บ้านหนองตะเคียน

               ข้าพเจ้า นางสาวสุมาลี เอ็นดู  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร ID04 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานลงสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่หมู่12 บ้านหนองตะเคียน ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่แรก

               การลงพื้นที่สำรวจครั้งแรก ในตำบลบ้านกรวดที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการลงพื้นที่ ทางทีมจึงเลือกที่จะแบ่งทีมกันทำงานออกเป็นสองทีม โดยทางทีมของดิฉันเลือกลงสำรวจทางหมู่บ้านบ้านหนองตะเคียนหมู่12เป็นพื้นที่แรก โดยมีการติดต่อทางผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทราบว่าจะมีทีมผู้ปฏิบัติงานจะลงสำรวจแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หรือแบบฟอร์ม01 และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด19 หรือแบบฟอร์ม02  และมีการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่(Emerging infectious diseases) ซึ่งในพื้นที่หมู่12จะมีโรงเรียนและวัดจะมีการเข้าไปสำรวจด้วย โดยได้มีการเข้าไปสอบถามและพูดคุยถึงการจัดการปัญหาที่ได้รบผลกระทบและมาตรการการเฝ้าระวังจากสถานการณ์จากโควิด19  และการลงพื้นที่ทางทีมได้แบ่งกันไปตามสายถนนในหมู่บ้านเพื่อความรวดเร็ว โดยการลงพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นอย่างดี และมีความเป็นกันเองกับผู้สำรวจ ทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากทางผู้ใหญ่บ้านและภรรยาเป็นอย่างดี มีทั้งการพาลงพื้นที่สำรวจและให้ข้อมูลในส่วนที่เหมาะสม การทำงานจึงผ่านไปได้ด้วยดี

               การลงพื้นที่เดือนแรกเป็นไปได้ด้วยดี แต่อาจจะมีความผิดพลาดอยู่ และในการทำงานครั้งต่อไปจะนำความผิดพลาดในครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และทางทีมงานการลงพื้นที่ทุกคนทำงานและช่วยเหลือคนในกลุ่มเป็นอย่างดี และจากการสำรวจข้อมูลรู้สึกประทับใจ มาตรการการเฝ้าระวังโควิด19ของโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนเป็นอย่างมาก ที่มีการจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการเฝ้าระวังเด็กนักเรียนและมีการวัดอุณภูมิทุกเช้า การเว้นระยะห่างของนักเรียนในการเข้าแถว และเนื่องจากนักเรียนมีไม่มากนักจึงสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปกติแต่เว้นระยะห่างโต๊ะเรียน มีการแจกแมสหรือหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียนสวมใส่ และมีการจัดทำอ่างล้างมือ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง  มีการแบ่งช่วงเวลาในการรับประทานอาหารของเด็กนักเรียน โดยสลับช่วงเวลากัน และเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหาร  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในโรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดการป้องการแพร่ระบาดของโรคภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู