ข้าพเจ้า นางสาวอติกาณต์ แฟนประโคน  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ณ หมู่12 บ้านหนองตะเคียน ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

รูปภาพขอเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

                 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ 12 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในช่วงวันที่15-17 กุมภาพันธ์ 2564   มีประชาชนอาศัยอยู่ทั้งหมด 188 ครัวเรือน โดยส่วนมากจะมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลัง และสวนยางพารา เป็นส่วนใหญ่ และอาชีพรับจ้างทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีการปลูกผักสำหรับประกอบอาหารภายในครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ เป็ด เป็นต้น

                                                             

   รูปภาพการเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน

                    ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ของบ้าน  นายหนูปาน  ปักกะษาตัง   อายุ 74 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 46 สมาชิกในครัวเรือนจำนวน  9 คน  ประกอบอาชีพทำนา จำนวน 5 ไร่ นายหนูปาน เล่าให้ฟังว่า หลังจากฤดูการทำนาในช่วงพฤศจิกายน  จะมีเวลาว่างในช่วงรอฤดูการทำนาถัดไป คุณตาจะไปว่านแหหาปลาตาม ห้วย หนอง หรือคลอง ตามระแวกแถวบ้านสำหรับนำมาประกอบอาหาร ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่ากับข้าวไปอีกหนึ่งมื้อ นอกจากนี้ยังทำไม้กวาดทางมะพร้าว จำหน่ายในราคาด้ามละ 50 บาท และไม้กวาดดอกหญ้า ให้กับชาวบ้านในชุมชน และผู้ที่สนใจที่ต้องการไม้กวาดไปใช้ภายในครัวเรือน ทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามา

         

รูปภาพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

      

อื่นๆ

เมนู