1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
  4. ID04 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ID04 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

    ID04 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

     รูปภาพการขอเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล รูปภาพการขอเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

      ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ พิมซันน์ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 บ้านหนองตะเคียน ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ในช่วงวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564

 

รูปภาพการเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน รูปภาพการเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน รูปภาพการเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน

       จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพบว่า อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านหนองตะเคียนนั้นมีอาชีพ ทำนา ทำไร่ และทำสวนยางพารา เป็นที่มาของรายได้หลักๆ สำหรับชาวบ้าน และมีบางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ส่วนใหญ่นำมาซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค, ใช้หนี้ ธกส. และบางส่วนสำหรับเก็บออม ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประสบปัญหาความยากจน มีหนี้สินจากการกู้ธนาคาร ธกส. เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงที่อยู่อาศัย  และปัญหาปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติฝายบ้านหนองตะเคียน ที่เป็นแหล่งน้ำสำหรับการประปาในหมู่บ้าน มีปริมาณที่น้อย ประกอบกับมีการเปิด-ปิดเป็นเวลาในช่วงเช้า และช่วงเย็น ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำประปาภายในหมู่บ้านพอสมควร จากปัญหาปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอนั้น ทางผู้เก็บข้อมูลได้สอบถามกับผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านหลายๆ ท่าน พบว่า มีการแก้ไขปัญหาด้วยการเจาะน้ำบาดาลติดตั้งปั๊มน้ำใช้สอยในครัวเรือนด้วยตนเอง เพื่อช่วยลดปัญหาปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่เพียงพอ ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านได้ดีมาก ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวควรปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถกักเก็บปริมาณน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยการขุดลอกฝายให้มีความลึกมากกว่าเดิม  

รูปภาพอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านหนองตะเคียน รูปภาพอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านหนองตะเคียน รูปภาพแหล่งน้ำธรรมชาติของหมู่บ้าน ที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย  

        ทั้งนี้  จากการสังเกตุพฤติกรรมของชาวบ้าน พบว่าชาวบ้านมีทัศคติต่อโรคโควิด-19 ค่อนข้างดี และคิดว่าหากไม่เกิดสภาาวะโรคระบาดของโควิด-19 ก็อาจจะมีโรคระบาดอื่นๆ และจากการติดตามข่าวจากสื่อต่างๆคิดว่าผู้นำประเทศของเรามีการจัดการที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งก็มีผลกระทบบ้างแต่ไม่มาก อยู่ในระดับที่สามารถปรับตัวได้

รูปภาพการเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน รูปภาพการเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู