ข้าพเจ้านางสมฤทัย. จงประโคนประเภทประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวดโดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้ร่วมประชุมที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเพื่อรับฟังอาจารย์อธิบายและเตรียมความพร้อมในการทำงานและได้ศึกษาเกี่ยวกับประเภทเครื่องเคลือบแต่ละประเภทที่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารโดยอาจารย์สุรพล เทวัญรัมย์เป็นผู้บรรยาย

สำหรับอำเภอบ้านกรวดจะมีงานประจำปีของอำเภอคืองานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งจะให้แต่ละ อปท ได้เข้าร่วมงานทุกปีโดยให้แต่ละ อปท รับผิดชอบจัดทำเครื่องเคลือบเข้าร่วมแข่งขันโดยการทำเป็นรูปแบบขบวนแห่และในแต่ละซุ้มของ อปท ต้องจัดของเข้าซุ้มโดยมีการจัดนิทรรศการในซุ้มต้องประกอบด้วยการจัดทำเครื่องเคลือบด้วย

จากการได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้มีโอกาสได้นำความรู้ที่เคยทำงานในอาชีพรองนายกมาก่อนมาประกอบการทำงานในครั้งนี้ด้วยข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาการทำงานได้อย่างดี

อื่นๆ

เมนู