ข้าพเจ้า นายเจษฎากร ฮาประโคน
ประเภทนักศึกษา ตำบลบ้านกรวด id04

เรื่อง วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนตามหลักเศษฐกิจพอเพียง
ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งแรกของผมจะเป็นการลงพื้นที่เข้าสำรวจเก็บข้อมูลชุมชนที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้ากว้างไกลและหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น ในส่วน
ของเขตพื้นที่ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ซึ่งในเขตทีผมรับผิดชอบ
บ้านกรวดหมู่ 3และหมู่4 ซึ่งเป็นสถานที่ติดคลองน้ำคนในชุมชนมักจะใช้ในการทำเกษตร ปลูกผักสวนครัวรั้ว
กนได้ ผลไม้ และหาปลาเพื่อใช้อุปโภค บริโภคในครัวเรือนและยังมีการส่งออกปลาที่เหลือจากการแบ่งไว้ทำกิน
ในครัวเรือนแล้วขายสู่ตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและแบ่งปันให้กับคนในชุมชนที่เป็นเพื่อนบ้าน บ้านใกล้
เรือนเคียงกันอีกด้วย
ผมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอบ้านกรวด หมู่ 3,4 ปัญหาส่วนใหญ่พบว่า พื้นที่ทำการเกษตรจะมี
ปัญหาช่วงหน้าแล้งที่ทำให้คนในชุมชนทำการเกษตรลำบากเพราะว่าน้ำไม่พอต่อการปลูกพืชผล ผักสวนครัว
และผลไม้ จึงทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่อุดมสมบูรณ์และไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าไว้ บางครั้งอาจทำให้ขาดทุนหรือ
เสี่ยงได้กำไรน้อยไม่คุ้มต่อการลงทุนไป และผักสวนครัวรั้วกินได้ ผลไม่ที่ปลูกก็ตายและเติบโตช้า การหาปลา
ตามแหล่งน้ำมาเพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือนและส่งขายสู่ตลาดก็ทำได้ยากขึ้น เพราะการขาดแคลนน้ำช่วง
หน้าแล้งทำให้ปลาเล็กปลาน้อยคอยตายไปกันหมดจึงทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ลำบากและขาดรายได้ส่วนนี้ไป
                    

อื่นๆ

เมนู