ข้าพเจ้า นางสาวรัชนีกร  ถิ่นนคร   ประเภทบัณฑิตจบใหม่ตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ณ หมู่ 8 บ้านปันเราะ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

บ้านปันเราะ เริ่มก่อตั้ง เริ่มก่อตั้งปีพุทธศักราช 2490 เดิมชื่อ โคกปันเราะ คำว่า’’ปันเราะ’’เป็นชื่อพืชชนิดหนึ่ง มีสพรรพคุณ แก้ท้องร่วง  ขึ้นอยู่ตามบริเวณโคกปันเราะ ชาวบ้านจึงได้นำมาตั้งชื่อหมู่บ้าน “ปันเราะ”   

  • ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกษตร เป็นอาชีพหลัก มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป เป็นอาชีพรอง
  • มีพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 283 ไร่
  • มีพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,217 ไร่
  • การนับถือศาสนา นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 1 แห่ง

ภาพลงพื้นที่หมู่บ้านปันเราะ

         จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านปันเราะหมู่ 8 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจคือ ห้วยเสวแหล่งน้ำในชุมชน “ห้วยเสว”  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ในเขตอำเภอบ้านกรวด น้ำไหลเร็วและแรงในฤดูฝน เป็นร่องน้ำและลำธารหลายสายไหลมารวมกัน ซึ่งไหลผ่านหลายหมู่บ้านใน ต.บ้านกรวด แล้วไหลไปบรรจบกับลำชีที่บ้านละเวี้ย อำเภอประโคนชัย มีความกว้างประมาณ ๕ – ๘ เมตร มีน้ำไหลผ่านตลอดปีเป็นแหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้าน เนื่องจาก เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  รวมถึงใช้ในการเกษตรต่างๆ ด้วย

ภาพห้วยเสวแหล่งน้ำในชุมชน

 

 

วีดีโอประจำเดือนมีนาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู