ID04วิถีชีวิตกับแหล่งน้ำสำคัญ หมู่10 บ้านโคกเบง

ดิฉันนางสาวสุมาลี เอ็นดู ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร ID04 ได้ลงพื้นที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำปะปาหมู่บ้านบ้านโคกเบง หมู่ที่10 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน หมู่บ้านบ้านโคกเบงตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2505 ขึ้นกับกิ่งบ้านกรวด แต่ก่อนเป็นชุมชน ชาวเขมร(กัมพูชา)ได้มาตั้งรกรากที่บ้านโคกเบง โดยมีนายเยือ ทรัพย์ประโคน นายเลื่อน ศรีงาม และนายเคียม แอกประโคน ซึ่งพื้นที่บ้านโคกเบงเป็นพื้นที่สูง เป็นโคกป่าไม้ ป่าไม้รกทึบเป็นป่าดงดิบ ส่วนมากจะเป็นต้นมะค่าโมง หรือที่ภาษาทางท้องถิ่นเรียกต้นมะค่าโมงว่า ‘เดอมเบง’ หรือ ‘ต้นเบง’  และมีการพบต้นมะค่าโมงหรือต้นเบงซึ่งมีขนาดใหญ่1ต้นที่บริเวนกลางใจสระน้ำ ในปัจจุบันแหล่งน้ำนั้นก็จึงเปรียบเสมือนสายเลือดที่ล่อเลี้ยงชาวบ้านโคกเบงเรื่อยมา

ซึ่งแหล่งน้ำนั้นเป็นแหล่งสำคัญในการต่อการดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้านบ้านโคกเบงเป็นอย่างมาก   ไม่ว่าจะการใช้สอยในชีวิตประจำวัน หรืออาจมีการใช้ในการรดน้ำผัก รดน้ำต้นไม้และการเลี้ยงสัตว์ หรือใช้ในการดำรงชีวิตในด้านอื่นๆ ทั้งนี้แหล่งน้ำนี้ไม่ใช่แหล่งน้ำที่สำคัญแค่เฉพาะชาวบ้านในหมู่บ้านบ้านโคกเบง แต่ยังมีการต่อน้ำประปาใช้ในหมู่บ้านข้างเคียงที่เป็นเสมือนพี่น้องกันนั้นก็คือบ้านโคกเบงเหนือ หมู่16 นั้นก็หมายความแหล่งน้ำแห่งนี้มีความสำคัญต่อการต่อทั้ง2หมู่บ้านอย่างมาก แหล่งน้ำแห่งนี้นั้นนอกจากจะเป็นน้ำปะปาให้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนแล้ว พื้นที่รอบข้างสระ ยังได้มีการจัดสรรให้ได้ทำเกษตรนั้นคือการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู