นางสาวอติกาณต์  แฟนประโคน  ID04 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา การ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ 16 บ้านโคกเบงเหนือ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  มีประชาชนอาศัยอยู่ทั้งหมด 76 ครัวเรือน โดยส่วนมากจะมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา และปลูกผัก เป็นส่วนใหญ่ และอาชีพรับจ้างทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีการปลูกผักสำหรับประกอบอาหารภายในครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ เป็ด เป็นต้น

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ของบ้านโคกเบงเหนือ ในหมู่บ้านมีการจัดกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าขึ้นมาเพื่อช่วยให้สมาชิกในชุมชน มีรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้หลัก และจัดสรรเวลาว่างให้เกิดประโยนชน์ โดยมีครูสอนที่เป็นผู้ชำนาญการด้านการทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นผู้สอนให้แก่สมาชิกในกลุ่ม โดยในกลุ่มจะมีการแบ่งดอกหญ้าให้สมาชิกนำไปทำไม้กวาด เมื่อเสร็จจะนำมารวมกัน การจำหน่ายก็จะโพสต์ขายผ่านเฟซบุก ผู้ใดที่สนใจก็จะสามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้เลยและมีการส่งให้ถึงที่ถ้าต้องการหลายด้าม และนำไปขายส่งให้กับร้านค้าที่ต้องการนำไม้กวาดไปจำหน่าย และขายให้สมาชิกต่างหมู่บ้านหรือผู้ที่สนใจ จะมีทั้งขายปลีกและขายส่ง ขายปลีกราคาจะอยู่ที่ 50 ต่อด้าม ส่วนราคาส่งก็จะลดลงมาที่ราคา 45 บาทต่อด้าม นอกเหนือจากทำไม้กวาดแล้ว สมาชิกในกลุ่มบางท่านก็สามารถทำไม้ปัดยักใยจากดอกหญ้าที่เหลือจากการทำไม้กวาดเนื่องจากเป็นดอกหญ้าที่สั้น ไม้กวาดจากกลุ่มของหมู่บ้านเป็นที่ต้องการของร้านค้าและชาวบ้านมากเนื่องจากเป็นไม้กวาดที่ทนทานต่อการใช้งานและสวยงาม เพราะว่าไม้กวาดแต่ละด้ามจะถูกทำด้วยความปราณีตและตรวจเช็คก่อนที่จะนำมาจำหน่าย การทำไม้กวาดจะทำเป็นช่วงช่วงเนื่องจาก ดอกหญ้าที่นำมาทำไม้กวาดบ้างช่วงก็มีเยอะ บ้างช่วงก็ไม่มีเลย แต่มีสมาชิกบ้างท่านที่เริ่มคิดจะนำดอกหญ้ามาปลูกและบางท่านก็มีปลูกบ้างแล้ว อาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของการปลูกดอกหญ้ากันอีกต่อไปในอนาคต

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู