ID04 เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นประจำ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพพิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบโบราณ อำเภอบ้านกรวด

รูปภาพเครื่องเคลือบดินเผาโบราณ

 

ID04 เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นประจำ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ พิมซันน์ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ประจำเดือน มีนาคม 2564

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลบ้านกรวด สังเกตุได้ว่าสถานที่ราชการที่สำคัญต่างๆ เช่น เทศบาลตำบลบ้านกรวด ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จะถูกประดับไปด้วยเครื่องเคลือบดินเผาโบราณ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประจำตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับเครื่องเคลือบดินเผาโบรารณนั้นถือเป็นเอกลัษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยโบราณ ภูมิปัญญาอันโดดเด่นของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะอันสวยงามไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็น

ปัจจุบันเครื่องเคลือบดินเผาโบราณได้ถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ ภายในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด ซึ่งทางนักโบราณคดีได้ค้นพบเตาเผาโบราณภายในอำเภอบ้านกรวดกระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 100 เตา เครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่ค้นพบในพื้นที่ตำบลบ้านกรวดนั้น เป็นศิลปวัตถุที่มีความสวยงาม และทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากแหล่งอื่นๆ

ทางมหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิคส์ และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของเครื่องเคลือบดินเผาโบราณ จึงได้มีการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านกรวด รวมถึงต่อยอดสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ ในอนาคต

 

วีดีโอประจำเดือน มีนาคม 2564

 

 

 

อื่นๆ

เมนู