การสร้างความรู้และอาชีพแก่ชุมชน

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวรัชนีกร ถิ่นนคร ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล ซึ่งได้ทำงานในพื้นที่ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเซรามิกส์ให้แก่ตำบลหินลาด ในหมู่บ้าน บ้านละหานทรายเก่าหมู่ที่ 2

ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกส์ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน เครื่องปั้นดินเผาเซรามิกส์ประเภทต่างๆ การเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนวิธีการ ทําความสะอาดและเก็บรักษา รวมทั้งฝึกปฏิบัติเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกส์ประเภทต่างๆ เช่น การแกะลาย เครื่องปั้นดินเผา การปั้นอิสระด้วยมือ เซรามิคปั้นมือ เป็นต้น

การอบรมทำให้ชาวบ้านได้ฝึกการสร้างอาชีพให้กับตนเองเราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ในอนาคต  การจัดอบรมทำให้เกิด ความสนุกสนาน ความสามัคคีในหมู่คณะ การพูดคุยในการสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำผลงานอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู