1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
  4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด

รายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2564

           จากสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด 19 ได้กลับมาระบาดอีกรอบ ในเดือนเมษายน ซึ่งก่อนหน้านี้มีทิศทางที่ดีและดูเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องกลับเจอกับการระบาดอย่างรวดเร็ว การกลับมารอบนี้ก็คล้ายๆกับรอบปีที่แล้วในช่วงเดือนที่ใกล้เคียงกัน ดูเหมือนจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว  ทำให้วิถีชีวิตของคนในประเทศต้องเฝ้าระวังป้องกันกันอย่างเข็มงวด ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน สถานบันเทิงถูกปิดชั่วคราว  ร้านอาหาร ห้างร้าน ตลาดต่างๆ รวมไปถึงคนในชุมชนจะเดินทางไปไหนมาไหนจะต้องป้องกันระมัดระวังซึ่งกันและกันทั่วประเทศ แต่กระนั้นการดำเนินชีวิตประจำวันก็ต้องดำเนินกันต่อไป เช่นเดียวกับข้าพเจ้าในรอบเดือนเมษายนก็ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  บันทึกข้อมูล และได้เข้ารับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

            การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่  โครงการ การพัฒนากลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเซรามิกส์เบื้องต้น  โดยการฝึกอบรมจะเป็นการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ด้วยการฝึกกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอย่างง่าย ให้เหมาะสมแก่คนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในกระบวนการทางเซรามิกส์ ซึ่งจะมีกระบวนการขึ้นรูปแบบ บีบจับ,การขึ้นรูปแบบขด,การขึ้นรูปแบบจุดและการขึ้นรูปแบบแป้นหมุน

  

              

โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด  ในครั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของการพัฒนาอาชีพและการสร้างอาชีพใหม่เท่านั้น ยังมีกระบวนการพัฒนารูปแบบ รูปทรง การเคลือบ และการเผาอีก รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นทิศทางที่ดี ที่ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีรายได้ต่อๆไป

 

 

อื่นๆ

เมนู