เมื่อความเจริญเข้าถึงชุมชน การยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมจึงสำคัญ   

รูปภาพโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

              ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ พิมซันน์ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ประจำเดือน เมษายน 2564

           จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลบ้านกรวด ช่วงเดือน เมษายน 2564 มีหลายๆ พื้นที่กำลังขยายเส้นทางการจราจรจากเดิมให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาเส้นทางของการคมนาคม แต่เมื่อการความเจริญทางด้านการคมนาคมเข้าถึงชุมชนแล้ว การสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม จึงควรได้รับการยกระดับและพัฒนาด้วยเช่นกัน

รูปภาพการขยายเส้นทางจราจร

         ทางมหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิคส์ และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ได้มี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา จุดประสงค์ของโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีอาชีพเสริม สร้างรายได้จากช่วงที่ไม่ได้ทำไร่ ทำนา และยังเป็นการสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของอำเภอบ้านกรวดอีกด้วย ทางมหาวิยาลัยฯ ได้เริ่มทำการอบรมเชิงปฎิบัติการเซรามิกซ์เบื้องต้นให้กับชาวบ้านในชุมชน ตำบลหินลาดเป็นที่แรก  และจะเริ่มทำการอบรมเชิงปฎิบัติการเซรามิกซ์เบื้องต้นให้กับชาวบ้านในชุมชน ตำบลบ้านกรวด  เป็นตำบลต่อไป

รูปภาพการการอบรมเชิงปฎิบัติการเซรามิกซ์เบื้องต้น ตำบลหินลาด

รูปภาพการขึ้นรูปและตกแต่งเครื่องเคลือบด้วยมือ

รูปภาพการขึ้นรูปและตกแต่งเครื่องเคลือบด้วยแท่น

อื่นๆ

เมนู