รูปภาพการอบรมเชิงปฎิบัติการเซรามิกซ์เบื้องต้นให้กับชาวบ้านในชุมชน ตำบลหินลาด

        ID04 แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้านในชุมชน

            ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ พิมซันน์ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

         สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ของทางมหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิคส์ และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ออกมาแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาสัมมาอาชีพและเสริมสร้างอาชีพใหม่ให้กับชาวบ้านชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจในระดับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา และเป็นการพัฒนาสินค้า OTOP ของตำบลบ้านกรวด ด้วยการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเซรามิกซ์เบื้องต้น ซึ่งการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิคมีหลายวิธี  ซึ่งแต่ละวิธีการจะมีความเหมาะสมตามลักษณะแตกต่างกันไป

             วันนี้จะแนะนำการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิคส์ด้วยมือ แบบเส้นขด โดยนำเนื้อดินมาปั้นให้เป็นเส้นๆ ยาวตามขนาดของชิ้นงาน จากนั้นนำชิ้นงานที่เป็นเส้นมาขดเป็นรูปทรง หรือลวดลายต่างๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน ถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เซรามิคส์ให้ดูทันสมัย และมีเอกลักษณ์ที่เป็นแบบเฉพาะของชุนชน ทำให้สินค้า OTOP ที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผามีลวดลายที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

                  แต่เนื่องมาจากในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ค่อนข้างรุนแรง เป็นอุปสรรคส่งผลให้การทำงานช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลและจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเซรามิกซ์เบื้องต้นให้กับชาวบ้านในชุมชน ในตำบลบ้านกรวดได้  ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ดีขึ้น ทางมหาวิยาลัยฯ จะจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเซรามิกซ์เบื้องต้นให้กับชาวบ้านในชุมชน ตำบลบ้านกรวดอีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความสนใจอยากพัฒนาอาชีพ และอยากสร้างอาชีพใหม่ให้กับตนเองเข้าร่วมโครงการนี้ได้ทุกคน

 

รูปภาพการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิคส์ด้วยมือ แบบเส้นขด

 

 

 

อื่นๆ

เมนู