ข้าพเจ้า นางสาวนันทิกานต์ พูนแสง ประเภทประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พวกเราชาว U2T ยังไม่สามารถจัดการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวบ้านได้ ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มอบหมายงานให้ผู้ถูกจ้างงานในแต่ละตำบลได้ไปจัดกิจกรรมในตำบลของตนเอง นั่นคือโครงการ COVID-19 Week

ซึ่งทางตำบลบ้านกรวดได้ไปจัดกิจกรรมนี้ที่โรงเรียนบ้านโคกยาง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  เราได้จัดเตรี

ยมหาอุปกรณ์ทำความสะอาด แมส และเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อที่จะนำไปบริจาคในแก่คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยาง

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เราได้นำอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมไปไว้ ณ โรงเรียนบ้านโคกยางและจัดเตรียมสถานที่เพื่อนที่จะมอบสิ่งของต่างๆให้แก่ทางโรงเรียนในวันถัดไป

และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 พวกเราชาว U2T ของทางตำบลบ้านกรวดได้จัดพิธีมอบ แมส เจลล้างมือแอลกอฮอล์  และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆให้แก่ท่าน ผ.อ. และบุคลากรคุณครูของทางโรงเรียนบ้านโคกยาง เพื่อให้คุณครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกยางได้มีการป้องกันตนเอง และปลอดภัยจากโรคโควิด-19ที่กำลังระบาด เนื่องด้วยโรคที่กำลังระบาดจึงทำให้เราต้องมีการช่วยเหลือและร่วมกันป้องกันในโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดการระบาด เราจึงช่วยกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดทอมในปีการศึกษา 2564  ของเด็กๆต่อไป

รูปภาพกิจกรรม

วิดีโอประจำเดือนมิถุนายน

 

อื่นๆ

เมนู