รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโคกยาง

  ID04 การมีส่วนร่วมทำความสะอาดศาสนสถานที่สำคัญในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

         ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ พิมซันน์ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

       สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลทำให้การลงพื้นที่เพื่อทำงานรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ยังไม่สามารถจัดทำได้ทางมหาวิยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างมาก จึงได้มีการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อจัดกิจกรรมที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

หลังจากที่ได้ร่วมประชุมกับทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ทางผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มตำบลบ้านกรวด จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานที่สำคัญในชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้เข้าไปทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโคกยาง มีการสอนวิธีการทำเฟสชิลด์  จัดหาเจลล้างมือ ผ้าปิดจมูก มอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อไว้แจกจ่ายให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน และจัดวางเจลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆ ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้

           เนื่องจากทางมหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิคส์ และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานและสาธิตผลงานเครื่องเคลือบดินเผาร่วมสมัย ในช่วงวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้ปรับตัวเพื่อให้สามารถจัดนิทรรศการดังกล่าวได้ โดยใช้วิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

 

รูปภาพการเข้าร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโคกยาง

 

 

อื่นๆ

เมนู