ข้าพเจ้านาย ภาณุพงศ์ จันทกุล ประเภทนักศึกษา ID04 ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์  Covid – 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมและบันทึกข้อมูลในพื้นที่  ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ได้

ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมงาน  จึงได้ออกแบบชิ้นงานประเภทแก้วและจานรองแก้ว โดยการใช้ลวดลายของอำเภอบ้านกรอด ให้ดูสวยงามและมีความโดดเด่นของลวดลายอำเภอบ้านกรวด แต่ยังคงความเป็นโบราณของอำเภอบ้านกรวดอยู่ และยังเป็นการออนุรักษ์เครื่องเคลือบดินเผาโบราณอำเภอบ้านกรวดไว้ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้นำแก้วและจานรองแก้วมาปั้นขึ้นรูปโดยการใช้เทคนิคการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ  และ เศรษฐกิจ  ของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  และนำสู่ท้องตลาด เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ  ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  สืบต่อไป  และยังเป็นการร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ  และส่งเสริมการท่องเทียว  ให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมของโบราณ  ของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้  ข้าพเจ้าและทีมงานได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาเข้าสู่ท้องตลาด  ให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มอาชีพและสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

                                                                                 

อื่นๆ

เมนู