รูปภาพการจัดหาผ้าปิดจมูก เพื่อมอบให้กับชุมในตำบลบ้านกรวด

ID04 การมีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือกับวิกฤตโรคโควิด-19

           ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ พิมซันน์ ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

         จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันๆ ส่งผลทำให้การลงพื้นที่เพื่อทำงานรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ยังไม่สามารถจัดทำได้  แต่เพื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สามารถดำเนินการได้ตามแผนของโครงการ  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด

       ทางมหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รวมถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้ให้ความสำคัญและมีความห่วงใยในการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างมาก ได้มีการพูดคุยหารือกันผ่านช่องทางออนไลน์ ถึงแนวทางในการลงพื้นที่ทำงานในช่วงสถานการณ์ที่ค่อนข้างเสี่ยงนี้ จะมีแนวทางใดบ้างที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนเพื่อรับมือกับโควิด-19  ให้กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านให้น้อยที่สุด

       จึงได้ส่งความห่วงใยผ่านกิจกรรมการจัดหาและส่งมอบผ้าปิดจมูก ให้กับเจ้าหน้าที่ตามจุดคัดกรองในชุมชนตำบลบ้านกรวด รวมถึงมอบให้กับจุดบริการประชาชน, วัด และสถานที่ราชการต่างๆ ในตำบลบ้านกรวด  ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เป็นผู้ที่ยอมเสียเวลาส่วนตัวทำเพื่อส่วนรวม ถือเป็นด่านแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มเสี่ยงโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ทางมหาวิยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รวมถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แต่หวังว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้นเรื่อยๆ

รูปภาพการส่งมอบปิดจมูก ตามจุดคัดกรองภายในตำบลบ้านกรวด

อื่นๆ

เมนู