ข้าพเจ้านาย ศุภวิชญ์  กลั่นบุญ

 ประเภท : นักศึกษา  ตำบลบ้านกรวด

นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานให้ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมและบันทึกข้อมูลในพื้นที่ ตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน และออกแบบรูปแบบของงานให้มีความสอดคล้องกับลักษณะงานเพื่อจัดเตรียมงานและผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไปในการปฏิบัติงาน

                       

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติงานด้วยความระวัง เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นจึงส่งผลให้การสำรวจข้อมูลหรือการลงพื้นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากต้องเฝ้าระวังโควิด และต้องรักษาระยะห่างจากการลงพื้นที่ และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19  และได้มีการพัฒนาระบบ การเก็บข้อมูลผ่าน APP ของ U2T เพื่อที่จะได้ลงเก็บข้อมูลและเพิ่มข้อมูลให้ครอบคลุมเพื่อที่จะเก็บรวบรวมและนำมาวางแผนและวิเคราะห์กันต่อไปในระบบของ APP  U2T

สรุปในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ประสบกับผลสำเร็จในทุกกระบวนการสร้างงานและผลิตภัณฑ์ชุดลายบ้านกรวด และผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

 

อื่นๆ

เมนู