การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นตัวช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้แก่สินค้าและแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง สี หรือลักษณะของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่ายว่าเป็นสินค้าชนิดประเภทใดสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค สร้างความแตกต่างจากสินค้าอื่นภายในตลาดสินค้าเดียวกัน ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างโอกาสการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ปกป้องและรักษาสินค้าไว้ให้คงอยู่ในสภาพนาน บรรจุภัณฑ์ที่ดีไม่เพียงแค่สวยงาม ยังต้องมีความคงทนแข็งแรง ออกแบบให้สินค้าไม่เสียหรือหมดอายุได้ง่าย ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่สินค้า เป็นการยืดอายุและลดต้นทุนการรักษา อีกทั้งช่วยให้ผู้บริโภคไม่ได้รับอันตรายจากสินค้าที่เสียหายจากการขนส่งอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวดถึงแม้จะมีความแข็งแรง คงทน มีความสวยงามเฉพาะตัวอยู่แล้ว แต่ด้วยภาพลักษณ์ที่ต้องมีบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP จึงจำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้วิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโดยตรง ได้ให้องค์ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบรรจุภัณฑ์ ความเป็นมา/ความสำคัญ ลักษณ์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ กำหนดชื่อ ตราสินค้า (Brand) หรือเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ รูปแบบ รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ สีสันและกราฟฟิคของบรรจุภัณฑ์ ถือได้ว่าวิทยากรได้ให้องค์ความรู้ได้อย่างครบถ้วน แต่ก็เป็นเพียงเบื้องต้น ต่อไปยังต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์ทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งบรรจุภัณฑ์รวมไปถึงช่องทางการตลาดในช่องต่างๆในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู