กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ต้านภัยโควิด ตำบลบ้านกรวด ประจำเดือนธันวาคม

    ข้าพเจ้า นางสาวนันทิกานต์ พูนแสง ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
เนื่องด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ทางพวกเราชาว U2Tตำบลบ้านกรวดได้มีการจัดกิจกรรมติดป้ายรณรงค์ต้านภัยโควิดในแต่ละหมู่บ้านของตำบลบ้านกรวด เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยโควิด และการฉีดวัคซีน

       และในวันที่ 13 ถึง 16 ธันวาคม 2564 นี้ จะเป็นโครงการสุดท้ายของการจ้างงานคือ “โครงการ สร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาประดับเมือง” และจะทำการนำเครื่องเคลือบดินเผาที่นักศึกษาทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ปั้นไว้นำมาจัดตั้ง ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

 

อื่นๆ

เมนู