ข้าพเจ้า นายวรพงษ์ อ้วนเสมอ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์วันที่ 7-9 เดือนเมษายน 2564 นี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเซรามิกส์
เบื้องต้น ร่วมกับตำบลหินลาด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาตำบลหินลาด อำเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาพบได้มาก
ในแถบอำเภอบ้านกรวด มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการสาธิตการปั้น
เครื่องปั้นดินเผา การสอนการเตรียมดินในการปั้น โดยวิทยากร ตลอดจนการทดลองปั้นเครื่องปั้นดินเผา

   

 

   

ในการอบรม นับว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปั้นเครื่องปั้นดินเผา เป็น
กิจกรรมที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับคนที่ว่างงานและกำลังมองหาอาชีพใหม่ๆ เพื่อเลี้ยงชีพ การผลิตเครื่อง
เคลือบเซรามิกส์และเครื่องปั้นดินเผาก็นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นอาชีพที่คนยังไม่ค่อย
สนใจ แต่ในทางกลับกันช่วงโควิด 19 ระบาดนี้การปลูกไม้ประดับเป็นที่นิยมมาก ทำให้กระถางต้นไม้ขายดี
การทำเครื่องปั้นดินเผานี้เองก็น่าจะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้อย่างสบาย ไม่ต้องไปหางานทำที่ไกลจาก
บ้านหรือจากต่างจังหวัด นับว่ากิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเซรามิกส์เบื้องต้นนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างมาก
ในช่วงที่การแพร่ระบาดของไวรัสวิด 19 อีกทั้งประชาชนที่ตกงานและว่างงานจากการทำการเกษตร เพื่อ
ประกอบเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมในการหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้อีกทางด้วย สำหรับเดือนนี้โควิด 19
กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งข้าพเจ้าหวังว่าทุก ๆ ท่านจะปลอดภัยจากการระบาด ขอให้ทุกท่านรักษาระยะห่าง
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ แล้วพบกันเดือนหน้าครับ

ID04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู