ข้าพเจ้า นายวรพงษ์  อ้วนเสมอ ประเภทบัณฑิตจบใหม่
ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านกรวดได้ร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและทำการ SWOT ร่วมกัน หาจุดอ่อนจุดแข็ง สำรวจข้อมูลในพื้นที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัตว์ในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น และผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์ ผู้ที่ลงทะเบียนการเข้ารับฉีดวัคซีน เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปรับวัคซีนป้องกันโวิดและผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยร้อยแล้วของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง ๑๖หมู่บ้าน เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคุณภาพเคลื่องเครือบเครื่องปั้นดินเผาส่งเสริมยกระดับบรรจุภัณฑ์ สร้างเพจ เพื่อการจำหน่ายสินค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน ในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จัดหาหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านของ ต.บ้านกรวด ลงพื้นที่เพื่อมอบเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับจุดควบคุมสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทั้งหมด ๑๖ จุด ของแต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านกรวด ร่วมกันลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ปรับแต่งภูมิทัศน์ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอินเพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ นวัตวิถีและปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลบ้านกรวด และร่วมกันลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด ๑๖หมู่บ้านของตำบลบ้านกรวด ในเรื่องของการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่า เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพที่มีความมั่นคงให้กับคนในชุมชน ให้เป็นสินค้าประจำท้องถิ่น หรือเป็นธุรกิจของชุมชน และกิจกรรมสุดท้ายคือ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบ้านกรวดได้ร่วมกันลงพื้นที่จัดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม ดำเนินการกับชุมชนโดยมีการให้ความรู้ในโครงการยุวมัคคุเทศก์เพื่อพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสมารถในการนำเที่ยวและอธิบายความเป็นมาของท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนและตนเองได้

อื่นๆ

เมนู