แบบรายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นางสาวปิ่นสุดา พลพฤกษ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 เดือนพฤศจิกายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(Digitizing Government Data)

ด้านนำเข้าข้อมูล

  1. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
  2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ไปจนถึงจัดการข้อมูลผู้ประกอบการรายเดิมที่เลิกกิจการ
  4. ฐานข้อมูลผู้นำชุมชน กพสม. ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ผู้นำทุกตำบลในอำเภอ
  5. ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
  6. นำเข้าข้อมูล กชช.2ค

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน     

1.ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

  2.ลงพื้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด

3.กิจกรรมต่อต้านรณรงค์โรคร้าย โควิด-19ชาวบ้านกรวดรวมพลังสู้โควิด

4.ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งช่องทาง Online/Offline และรายงานประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

เมนู