ชื่อบทความ : คนบ้านกรวดรวมพลังสู้ภัย(โควิด-19) พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 16 หมู่บ้าน

พื้นที่            : ตำบล บ้านกรวด  อำเภอ บ้านกรวด จังหวัด บุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้านางสาวรัชนีกร  ถิ่นนคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ในเดือนธันวาคมได้มีการจัดกิจกรรม ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตำบล จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน จำนวน 16 หมู่บ้าน ได้ทำการสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านว่าต้องการวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้มีการพูดคุยสอบถามกันกับทางผู้ใหญ่บ้าน และนัดวันมอบวัสดุอุปกรณ์กับทางผู้ใหญ่บ้านไว้ด้วย  ซึ่งส่วนมากวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาชุมชนที่ทางชุมชนทั้ง 16 หมู่ ต้องการ คือ จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน 

ภาพกิจกรรม

 

และ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้าย (โควิด-19) การเดินรณรงค์การติดป้ายต้านภัยร้ายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ภายใน 16 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการลงพื้นที่ ติดป้ายตามจุดระวังภัย ให้แก่วัด ร้านค้า ค้าอาหารในหมู่บ้าน โรงเรียน รณรงค์ ติดประชาสัมพันธ์ ตามทางแยก หรือศาลากลางหมู่บ้าน แต่ละหมู่และจุดคัดกรอง 16 จุดต่างๆของแต่ละหมู่บ้าน

ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   ได้เริ่มเดินรณรงค์  เเนะนำแนวทางการป้องกันโรคต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

และได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เช่น 

  1. หน้ากากอนามัย

     2. เจลแอลกอฮอล์  

และให้ความรู้แผ่นผับประชาสัมพันธ์ความรู้ในการดูแลตนเอง หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เเนะนำแนวทางการป้องกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทั้ง 16 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

    ภาพกิจกรรม

จากการที่ได้ลงพื้นที่ในตำบลบ้านกรวดการทำกิจกรรมเสริมสร้าง/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนทั้ง16 หมู่บ้าน  กิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้าย (โควิด-19) การเดินรณรงค์การติดป้ายต้านภัยร้ายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  16 หมู่บ้าน ตำบลบ้านกรวด ข้าพเจ้าและทีมงานทีมงาน U2T ตำบลบ้านกรวด  ได้รับรู้ถึงความต้องการของชุมชน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เป็นแรงสนับสนุนให้กับชาวบ้านได้มีอุปกรณ์ในการทำงานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน  ซึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทีมงาน U2T ตำบลบ้านกรวด อาจารย์ประจำตำบล และชุมชนตำบลบ้านกรวด จึงทำให้ดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

                                                วีดีโอประจำเดือนธันวาคม 

 

อื่นๆ

เมนู